Pilietybė

Sukurta 2019.07.04 / Atnaujinta 2019.10.07 14:50

Lietuvos Respublikos pilietis negali turėti kitos valstybės pilietybės, išskyrus įstatymu numatytas išimtis. Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs Jungtinės Karalystės pilietybę, privalo apie tai pranešti Lietuvos Respublikos institucijoms.

Pareiga pranešti apie kitos valstybės pilietybės įgijimą

Pilietybės įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, netenka Lietuvos Respublikos pilietybės nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos, išskyrus asmenis, kurie pagal šio įstatymo 7 straipsnio 1–5, 7 ir 9 punktus gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai, t. y. asmenys:

 • kurie Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdami (1 punktas);
 • kurie yra ištremti iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d., taip pat yra jų palikuonys (2 ir 4  punktai);
 • kurie išvyko iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d., taip pat yra jų palikuonys (3 ir 4 punktai);
 • kurie, sudarydami santuoką su kitos valstybės piliečiu, dėl to savaime (ipso facto) įgijo kitos valstybės pilietybę (5 punktas);
 • kuriems nėra sukakę 21 metai, jeigu juos, Lietuvos Respublikos piliečius, iki kol jiems sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jie įgijo kitos valstybės pilietybę (7 punktas);
 • kurie išsaugojo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kuriems Lietuvos Respublikos pilietybė buvo grąžinta dėl to, kad jie turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei (9 punktas).

Pilietybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta pareiga Lietuvos Respublikos piliečiui, įgijusiam kitos valstybės pilietybę, per 2 mėnesius nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos raštu apie tai pranešti Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, teritorinei policijos įstaigai pagal asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos ambasadai Jungtinėje Karalystėje.

 

 SVARBU:     

Dokumentai dėl kitos pilietybės įgijimo gali būti pateikiami dviem būdais:

1.       Asmeniškai, atvykus į ambasadą

 • Išankstinė registracija nereikalinga.
 • Atvykę į ambasadą eilių valdymo sistemos terminale pasirinkite veiksmą „Kiti klausimai“.

2. Asmeniškai atvykus, siunčiami paštu ar per pasiuntinį Migracijos departamentui.

 

Priėmimo valandos:

Pirmadieniais 9.00-12.30 (iki 2019.08.31) ir 13.00-17.00
Antradieniais - penktadieniais 9.00-13.00

 Įgijus Jungtinės Karalystės pilietybę, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Pranešimą apie kitos valstybės pilietybės įgijimą;
 • Lietuvos Respublikos pasą ir /arba asmens tapatybės kortelę ar jų kopijas, patvirtintas Jungtinės Karalystės viešojo notaro (Notary Public) ar teisę notarinius veiksmus atlikti turinčio advokato (Solicitor);
 • Dokumento, patvirtinančio kitos valstybės pilietybės įgijimą originalą, legalizuotą pažyma (Apostile), su vertimu į lietuvių kalbą, arba jo kopiją, patvirtintą Jungtinės Karalystės viešojo notaro (Notary Public) ar teisę notarinius veiksmus atlikti turinčio advokato (Solicitor);
 • Dokumentus, patvirtinančius Pilietybės įstatymo 7 straipsnio 1-5, 7 ar 9 punktuose nurodytas sąlygas, jeigu Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos calstybės pilietis.

Tais atvejais, kai pranešimas apie kitos valstybės pilietybės įgijimą siunčiamas Migracijos departamentui per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą, pranešimą pasirašiusio Lietuvos Respublikos piliečio parašas ir prie šio pranešimo pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

Konsulinis mokestis už pranešimą apie Jungtinė Karalystės pilietybės įgijimą neimamas.

Dviguba pilietybė

Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 1. Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas;
 2. yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d.
 3. yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. 
 4. yra 2 ar 3 punkte nurodyto asmens palikuonis.
 5. sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto) įgijo tos valstybės pilietybę;
 6. yra asmuo, kuriam nesukako 21 metai, jeigu jis yra įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio) iki tol, kol jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę pagal Pilietybės įstatymo 17 straipsnio 1 dalį;
 7. yra asmuo, kuriam nesukako 21 metai, jeigu jį, Lietuvos Respublikos pilietį, iki kol jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę;
 8. Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdamas kitos valstybės pilietis;
 9. yra asmuo, kuris išsaugojo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo grąžinta dėl to, kad jis turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei;
 10. Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.

Papildoma informacija

Daugiau informacijos galite rasti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

 

Naujienlaiškio prenumerata